VOL020岑苑之写真套图36P岑雨桥魅妍社

VOL020岑苑之写真套图36P岑雨桥魅妍社

以绵杖缴净,吹入耳中。时珍曰∶音逐夷。

粲,其色【集解】时珍曰∶鲦,生江湖中小鱼也。龟盖介虫之灵长者也。

鱼产于水,故鳞似粼。服尽,仍治参、药调之。

顶有长毛十数茎,毵毵然如丝,欲取鱼则弭之。每服五十丸,白汤下,日服二次。

系是误书,今削之。常取搽之,久久绝根。

人至即沉,或击之便起。 时珍曰∶按∶徐表《异物志》云∶马轲螺,大者围九寸,细者围七八寸,长三四寸。

Leave a Reply